Ziedojumu pieņemšanas kārtība

Personām, kas brīvprātīgi vēlas veikt ziedojumu Zemessardzei - bez atlīdzības nodot Zemessardzes īpašumā tā funkciju izpildei mantu, tai skaitā finanšu līdzekļus, pakalpojumus, tiesības vai citāda veida labumu, lūdzam iesniegt Zemessardzes štābam adresētu iesniegumu (brīvā formā vai izmantot jau sagatavotu iesnieguma veidlapu) kādā no norādītajiem veidiem:
•    pašrocīgi parakstītu - personiski vai pa pastu uz adresi: Maiznīcas iela 5, Rīga, LV-1001;
•    parakstītu ar drošu elektronisko parakstu - nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: zemessardze@mil.lv

Ziedojuma piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nosacījumiem.
Ja ziedojums ir manta, tad ar ziedojuma piedāvātāju tiek slēgts ziedojuma līgums un veiktas darbības ziedojuma pieņemšanai.

Informācija par saņemtajiem ziedojumiem tiek publiskota Nacionālo bruņoto spēku mājas lapā.

Vēršam uzmanību, ka, atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Zemessardze nedrīkst pieņemt ziedojumus no ziedojuma piedāvātāja:
1) kurš divu gadu laikā pirms ziedojuma atvēlēšanas ar Zemessardzi vai attiecībā uz to noslēdzis tiesiskus darījumus, saņēmis finanšu līdzekļus vai garantētus kredītus, izņemot gadījumus, kad:
a) darījums noslēgts vai finanšu līdzekļi un kredīti piešķirti atklāta konkursa rezultātā,
c) darījums noslēgts par ziedojuma atvēlēšanu;
2) par kuru Zemessardze (tās amatpersona) divu gadu laikā pirms ziedojuma atvēlēšanas izdevusi administratīvos aktus, izņemot obligātos administratīvos aktus, veikusi uzraudzības vai kontroles funkcijas;
3) starp kuru un Zemessardzi pastāv citas tiesiskas attiecības, kuru dēļ valsts amatpersonai, kas lemj par ziedojuma pieņemšanu, varētu rasties interešu konflikts;
4) uz kuru attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas var ietekmēt ziedojuma pieņemšanu.

Divus gadus pēc ziedojuma pieņemšanas Zemessardzei ir aizliegts noslēgt tiesiskus darījumus ar ziedotāju, izņemot gadījumus, kad ziedotājs atklāta konkursa rezultātā saņēmis publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vai koncesiju, finanšu līdzekļus vai garantētus kredītus vai kad ziedojuma saņēmējam šādu darījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pienākums slēgt.

Zemessardze pateicas ikvienam, kas nesavtīgi izsaka vēlmi ziedot un sniedz bezatlīdzības atbalstu Zemessardzes funkciju izpildei!

Paldies par Jūsu atbalstu!