Apmācības

CIK BIEŽI UN KAD TĀS NOTIEK?

Dienestu Zemessardzē var apvienot ar darbu, kā arī ar mācībām skolā vai augstskolā, jo mācības notiek galvenokārt nedēļas nogalēs. To biežums var atšķirties katrā no bataljoniem, bet parasti zemessargam jārēķinās, ka būs jāierodas uz mācībām apmēram 1 - 2 reizes mēnesī. Tiek plānots ieviest arī apmācību modeli, kas paredz vairāku nedēļu mācību nometni vasarā. Jau šobrīd vasaras sezonā vairāki ZS bataljoni rīko apmēram nedēļu ilgas nometnes, kas ir alternatīva tiem pilsoņiem, kas iestājušies Zemessardzē, taču netiek uz mācībām nedēļas nogalēs.

CIK OBLIGĀTS IR MĀCĪBU APMEKLĒJUMS

Zemessarga pienākums ir informēt savu tiešo komandieri, ja radušies apstākļi, kuru dēļ viņš nevar ierasties uz Zemessardzes uzdevumu izpildi vai mācībām, jo, saprotams, ka zemessargam bez dienesta ir arī citi pienākumi- mājās, darbā, mācību iestādē u.c.

Tomēr jāņem vērā, ka darba likums nosaka, ka darba devējs piešķir bezalgas atvaļinājumu darbiniekam, kurš pilda dienestu Latvijas Republikas Zemessardzē, ja par viņa iesaisti ZS uzdevumu izpildē vai apmācībā darba devēju informē vienības komandieris. Atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas piešķir uz Zemessardzes vienības komandiera izziņā norādīto laiku. Darbiniekam, kurš izmanto šādu atvaļinājumu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem. Savukārt, Zemessardzes likuma 6. pants nosaka, ka darba devējs vai izglītības iestāde uz noteiktu laiku atbrīvo Zemessardzes dienestā iesaistīto zemessargu no darba pienākumu pildīšanas vai mācībām (studijām), neizmaksājot viņam darba samaksu, bet saglabājot darba (amata) vietu vai tiesības turpināt mācības. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka, ka par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu darba devējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu.